Δίκτυο Ελληνικής Κοινωνίας Πολιτών

This is a bilingual site. Scroll down for the english version.

Την τελευταία δεκαετία οι Mη Kυβερνητικές Oργανώσεις (MKO) στην Ελλάδα εμπλέκονται oλοένα και περισσότερο σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που εκτείνονται από την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της φτώχειας ως τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και την προστασία του περιβάλλοντος. Η αυξανόμενη παρουσία και η διευρυνόμενη δραστηριοποίησή τους, ωστόσο, συνοδεύονται από μια παράλληλη μεγέθυνση της καχυποψίας για τα κίνητρα, τους στόχους και τα αποτελέσματα της δράσης τους. Οι ΜΚΟ στην Ελλάδα συχνά κατηγορούνται για ιδιοτελείς σκοπούς, «κρυφές ατζέντες», κακή διαχείριση, διαφθορά, και, κυρίως, για έλλειψη αποτελεσματικότητας. Παρόλο που οι κριτικές αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέχρι ενός βαθμού βάσιμες, συχνά διατυπώνονται με άκριτες γενικεύσεις και βιαστικούς χαρακτηρισμούς αναπαράγοντας προκαταλήψεις και προβάλλοντας στερεότυπα. Με τη σειρά τους, αυτές οι επικίνδυνες γενικεύσεις έχουν συνέπειες: σημαντικές πρωτοβουλίες υποσκάπτονται και ο εθελοντισμός αποθαρρύνεται. Με βάση τα παραπάνω, ο στόχος της έρευνας είναι: Πρώτον, να εξετάσει εάν αυτή η κριτική είναι βάσιμη και σε ποιο βαθμό. Δεύτερον, να προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των ζητημάτων αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, λογοδοσίας, αντιπροσωπευτικότητας και διαφάνειας των ΜΚΟ. Τρίτον, να αξιολογήσει τις ελληνικές ΜΚΟ με συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Τέταρτον, να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης της αξιοπιστίας των ΜΚΟ στην Ελλάδα. Αυτή είναι ο ιστότοπος ενός ερευνητικού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (Θαλής). Ερευνητές από ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Αστέρη Χουλιάρα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μέλη της ερευνητικής ομάδας είναι – ανάμεσα σε άλλους – οι καθηγητές Δημήτρης Μπουραντώνης, Κωνσταντίνος Μπουρλάκης και Γεώργιος Παγουλάτος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δημήτρης Σωτηρόπουλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μαριλένα Σημίτη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας (Πανεπιστήμο Αιγαίου), Απόστολος Παπαδόπουλος και Αλεξάνδρα Τραγάκη (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), Χρήστος Φραγκονικολόπουλος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Αλέξανδρος Αφουξενίδης (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), Eλένη Κύρου (University College London), Jennifer Clarke (University of Kent at Canterbury) και άλλοι (βλ. “Researchers” για σύντομα βιογραφικά). Η φιλοδοξία μας είναι η ενδυνάμωση της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα.

Within the last decade, Non-Governmental Organizations (NGOs) in Greece have become very active in a wide variety of sectors – ranging from human rights to poverty reduction and from the environment to cultural heritage. However, their increasingly-felt presence has been coupled with growing mistrust. Media reports have accused NGOs of self-interest, ‘hidden’ agendas, ineptitude and corruption. Some studies have confirmed that many Greek opinion-makers (including ministers and parliamentarians) as well as the vast majority of the Greek public hold similar views. Although part of the criticism directed against Greek NGOs may be well-founded, media reports have been strongly characterized by patronizing generalizations and resounding clichés. Typically journalists have tended to group all NGOs together and indiscriminately ascribe to them negative features and unethical behaviors. In turn, these dangerous generalizations had consequences: important initiatives were undermined and volunteerism was discredited. This is the website of a research project co-funded by European Union and national funds (Thales). Researchers from several Greek universities and research centres under the direction of Professor Asteris Huliaras (University of Peloponnese) participate in the project. Members of the Research Team are – among others – Dimitris Bourandonis, Constantine Bourlakis and George Pagoulatos (Economic University of Athens), Marilena Simiti (University of Piraeus),  Apostolos Papadopoulos and Alexandra Tragaki (Harokopion University), Christos Frangonikolopoulos (Aristotle University of Thessaloniki), Dimitri Sotiropoulos (University of Athens), Konstantinos Magliveras (University of the Aegean), Alexandros Afouxenidis (Hellenic Center of Social Research) and others (see “Researchers” for short CVs). The main objectives of the project  are: first, to study the organized Greek civil society sector; second,  to examine/analyze different methods of NGO evaluation used internationally and develop an all-inclusive approach; third, to evaluate Greek NGOs according to different criteria (accountability, transparency, efficiency, etc.) and create an Index of NGO Credibility and fourth, to make a number of policy proposals. Our aspiration is to facilitate better NGO management and provide incentives for more efficient fundraising and better use of scarce resources. The project is also expected to strengthen volunteerism and the organized civil society sector in Greece which – given the rapidly diminishing public funds for social purposes – is expected to grow in significance. Finally the project aims contribute to relevant international academic debates on the evaluation of NGOs through the publication of a monograph and several edited volumes as well as articles in peer-reviewed journals. 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment